Писарница и архива

Писарница и архива

 

 

  СУДСКА ПИСАРНИЦА

 

Судска писарница обавља административно техничке послове, води евиденцију о предметима, врши пријем и експедицију поште. Према садржају одлука писарница разводи предмете кроз уписнике, спроводи остале радње предвиђене судским пословником.

Судска писарница врши пријем писмена и административно-техничке послове у вези са предметима из надлежности Основног суда у Сремској Митровици, а нарочито вођење уписника, формирање и расподела предмета, чување предмета, послове архиве и експедиције, састављање извештаја о раду судија. Судским пословником је регулисан начин обављања послова који се обављају у судским писарницама.

 

Радом судске писарнице Основног суда у Сремској Митровици руководи управитељ судске писарнице Данијела Стојановић, телефон: +381 22 600 106

 

 

 

АРХИВА

Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају на основу писмене одлуке судије, који на омоту предмета својим потписом на штамбиљу одређује да је предмет спреман за архивирање..

 

Архива Основног суда у Сремској Митровици налази се у сутерену зграде правосудних органа на адреси Светог Димитрија бр. 39 у Сремској Митровици.

 

Судски пословник прописује период чувања и руковања архивираних предмета у зависности од врсте и предмета поступка, а након ког периода се архивирани списи излучују из архиве суда у складу са Судским пословником.

 

Молба за разгледање или копирање архивског материјала подноси се шефу писарнице.