Судије

Судије

 

Закон о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.
За судију основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.
У Основном суду у Сремској Митровици судијску функцију обавља 10 судија.
Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 01.децембра текуће године за наредну годину.
Судије Основног суда у Сремској Митровици су:

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

Председник Кривичног одељења је судија Нада Јанковић, коју замењује судија Драгана Барбатесковић.

 

 Кривично одељење има 2 већа и то:

Редни број

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ                   ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Драгана Барбатесковић 

                   1

2

Нада Јанковић 

                   2

           

Судије за претходни поступак:

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ                   ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

 Бранислав Трнинић

                   1         

Кривично веће за одлучивање ван главног претреса (чл. 21 став 4 ЗКП)

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ                   ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Драгана Барбатесковић

                  1

2

Нада Јанковић 

                  2

3

Бранислав Трнинић 

                  3

 

Именоване судије поступају као председници и чланови кривичног већа за одлучивање ван главног претреса, а као чланови већа могу поступати и судије грађанског одељења.

  Судија за извршење кривичних санкција:

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

 

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Бранислав Трнинић

                   1

 

 Ради поступања у кривичном одељењу одређује се судијски помоћник Јелена Глушчевић и судијски помоћник Александар Миљевић.

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

У грађанској  материји  поступа 7 већа и то:

 

            - У предметима П поступају:

 

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Љубинка Познановић

1

2

Љиљана Поповић

2

3

Јелена Трнинић

3

4

Слађана Станић

4

5

Софија Козенко Јанићијевић

5

6

Слађана Топаловић

6

 

-У предметима П1, Прр и Прр1 поступају:

 


Редни број

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Љубинка Познановић

1

2

Љиљана Поповић

2

3

Јелена Трнинић

3

4

Слађана Миловановић

4

5

Софија Козенко Јанићијевић

5

6

Зорица Радекић Корица

6

 

            - У предметима П2 поступаку:

 

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Љубинка Познановић

1

2

Љиљана Поповић

2

3

Слађана Топаловић

3

 

 

У ванпарничној материји, осим у О предметима поступа:

 

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Зорица Радекић Корица

1

 

 

У ванпарничној материји, у предметима О поступа:

 

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Бранислав Трнинић

1

 

 

            У извршној материји поступа:

 

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Зорица Радекић Корица

2

                                                                                                                             

 

Ради поступања у грађанском одељењу одређују се судијски помоћници Тамара Пантелић,  Јелена Јосифовић, Богдан Ђурђевић и Јелена Глушчевић. 

 

 

У предметима спречавања насиља у породици поступају судија Љубинка Познановић, судија Слађана Топаловић и судија Љиљана Поповић као судије које поступају у породичним споровима.

У предметима спречавања насиља у породици, који предмети у суду буду запримљени радним данима после 14.00 часова, као и у предметима  у којим се одлука мора донети ван радног времена, одлуку ће донети судија који дежура.

 

Лице одређено за везу за сарадњу у спречавању насиља у породици је судија Љубинка Познановић.

 

Судија Зорица Радекић Корица руководи Инфо службом за подршку алтернативним начинима решавања спорова.

Судијски помоћник Тамара Пантелић обављање послова у оквиру Инфо службе за подршку алтернативним начинима решавања спорова.

 

Служба међусобне правне помоћи међу домаћим судовима и међународно правне помоћи у грађанским стварима.

За надзорног судију за поступање у предметима правне помоћи међу домаћим судовима и за поступање у поступцима међународно правне помоћи у грађанским стварима (улазне иностране грађанске замолнице) одређен је  председник суда Бранислав Трнинић.

 

Служба обавља и послове овере и надовере исправа намењених за употребу у иностранству(стваљање штамбиља apostille). Штамбиљ apostille потписује председник суда, а истовремено је за потписивање овлашћена  и судија Нада Јанковић.