Судије

Судије

 

Закон о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.
За судију основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.
У Основном суду у Сремској Митровици судијску функцију обавља 7 судија.
Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 01.децембра текуће године за наредну годину.
Судије Основног суда у Сремској Митровици су:

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

Председник Кривичног одељења је судија Нада Јанковић, коју замењује судија Драгана Барбатесковић.

 

 Кривично одељење има 3 већа и то:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Барбатесковић Драгана

                   1

2

Јанковић Нада

                   2

           

Судије за претходни поступак:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Трнинић Бранислав

                   1         

Кривично веће за одлучивање ван главног претреса (чл. 21 став 4 ЗКП:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Барбатесковић Драгана

                  1

2

Јанковић Нада

                  2

3

Трнинић Бранислав

                  3

 

Веће које поступа у предметима потврђивања оптужнице састављено је од три судије од којих је један председник суда који је и председник већа.

 У случају хитности поступка и спречености напред наведених судија да учествују у раду већа, члан већа може бити и други судија овог суда.

 

  Судија за извршење кривичних санкција:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

 

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Бранислав Трнинић

                   1

 

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Председник Грађанског одељења је судија Љубинка Познановић, коју замењује судија Поповић Љиљана.

 

Парнично одељење има 4 већа и то

у грађанској материји П и П2 

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Поповић Љиљана

                  1

2

Познановић Љубинка

                  2

3

Топаловић Слађана

                  3

 

у   грађанској материји П1 ,  Прр и Прр1 

 

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Поповић Љиљана

                  1

2

Познановић Љубинка

                  2

3

Зорица Радекић Корица

                  3

Ванпарнично одељење:

у материји Р1, Р2 и Р3 

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Зорица Радекић Корица

                1

 у материји О 

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Бранислав Трнинић

                1

 

Извршни судија:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Зорица Радекић Корица

                 1


 

У предметима спречавања насиља у породици поступају судија Љубинка Познановић, судија Слађана Топаловић и судија Љиљана Поповић као судије које поступају у породичним споровима.

У предметима спречавања насиља у породици, који предмети у суду буду запримљени радним данима после 14.00 часова, као и у предметима  у којим се одлука мора донети ван радног времена, одлуку ће донети судија који дежура.

 

Лице одређено за везу за сарадњу у спречавању насиља у породици је судија Љубинка Познановић.

 

Судија Зорица Радекић Корица руководи Инфо службом за подршку алтернативним начинима решавања спорова.

Судијски помоћник Тамара Пантелић обављање послова у оквиру Инфо службе за подршку алтернативним начинима решавања спорова.

 

Служба међусобне правне помоћи међу домаћим судовима и међународно правне помоћи у грађанским стварима.

За надзорног судију за поступање у предметима правне помоћи међу домаћим судовима и за поступање у поступцима међународно правне помоћи у грађанским стварима (улазне иностране грађанске замолнице) одређен је  председник суда Бранислав Трнинић.

 

Служба обавља и послове овере и надовере исправа намењених за употребу у иностранству(стваљање штамбиља apostille). Штамбиљ apostille потписује председник суда, а истовремено је за потписивање овлашћена  и судија Нада Јанковић.