Судије

Судије

Закон о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.
За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.
У Основном суду у Сремској Митровици судијску функцију обавља 10 судија.
Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 01.децембра текуће године за наредну годину.
Судије Основног суда у Сремској Митровици су:

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

Председник Кривичног одељења је судија Нада Јанковић, коју замењује судија Милица Цвејић.

 

 Кривично одељење има 3 већа и то:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Барбатесковић Драгана

                   1

2

Јанковић Нада

                   2

3

Цвејић Милица

                   3

           

Судије за претходни поступак:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Барбатесковић Драгана

                   1

2

Јанковић Нада

                   2

3

Цвејић Милица

                   3

         

Кривично веће за одлучивање ван главног претреса (чл. 21 став 4 ЗКП:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Барбатесковић Драгана

                  1

2

Јанковић Нада

                  2

3

Цвејић Милица

                  3

4

Трнинић Бранислав

                  4

 

Веће које поступа у предметима потврђивања оптужнице састављено је од две судије од који је једна председник већа и председника суда који је члан већа.

 У случају хитности поступка и спречености напред наведених судија да учествују у раду већа, члан већа може бити и други судија овог суда.

 

  Судија за извршење кривичних санкција:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

 

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Бранислав Трнинић

                   1

 

Ради поступања у кривичном одељењу одређује се судијски помоћник Божић Мирјана и судијски помоћник Миљевић Александар.

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Председник Грађанског одељења је судија Љубинка Познановић, коју замењује судија Зорица Радекић Корица.

 

Парнично одељење има 4 већа и то:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Поповић Љиљана

                  1

2

Познановић Љубинка

                  2

3

Соларевић Снежана

                  3

4

Топаловић Слађана

                  4

 


Ванпарнично одељење:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Зорица Радекић Корица

                1

 

Извршни судија:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

ОЗНАКА ВЕЋА

1

Антонић Драгица

                 1

2

Зорица Радекић Корица

                 2