article title

Уверења

Издавање уверењаУверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага

Први основни суд у Београду издаје уверења да против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага.

Уверења се издају према службеним евиденцијама Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду, Трећег основног суда у Београду и Вишег суда у Београду (изузев Посебног одељења за борбу против организованог криминала и Одељења за ратне злочине), Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Другог основног јавног тужилаштва у Београду, Трећег основног јавног тужилаштва у Београду и Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Ова уверења се издају сваког радног дана у периоду од 8:00-14:30 часова у згради Булевар Зорана Ђинђића 104 - просторија 32.

Уверења се издају у року од три радна дана од дана предаје ако се наручују on-line или одмах уколико се преда захтев на шалтеру у Булевару Зорана Ђинђића 104.

Потребна документација за:

Издавање уверења да се не води поступак против физичких лица

Када захтев за издавање уверења да против правног лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага подноси односно преузима треће лице, потребно је доставити:

• оверено пуномоћје којим се треће лице овлашћује да преузме за неког уверење да није покренут поступак, односно да се не води истрага

• личну карту/пасош или оверену фотокопију личне карте односно пасоша особе за коју се уверење издаје

• доказ о плаћеној судској такси у износу од 190,00 динара