ПРЕГЛЕД  ТАКСЕНЕ  ТАРИФЕ

Парнични и извршни поступак

1. Поднесци

Тафифни број 1.

За тужбу, противтужбу и приговор пребијања поднет пред судом опште надлежности такса се плаћа према вредности предмета спора:

-до 10.000 динара вредности – 1.900 динара

-преко 10.000 до 100.000 динара вредности – 1.900 динара увећано за 4% од вредности предмета спора

-преко 100.000 до 500.000 динара вредности – 9.800 динара увећано за 2% од вредности предмета спора

-преко 500.000 до 1.000.000 динара вредности – 29.300 динара увећано за 1% од вредности предмета спора

-преко 1.000.000 динара вредности – 48.800 динара увећано за 0,5% од вредности спора, а највише 97.500 динара.

За предлог да се одреди извршење или обезбеђење, за приговор против платног налога, за приговор против решења о извршењу, за предлог за повраћај у пређашње стање, за предлог за обезбеђење доказа, за одговор на тужбу и за одговор на жалбу или ревизију, плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја.

За жалбу против пресуде или решења и за жалбу против решења у споровима због сметања поседа, плаћа се такса из става (1) овог тарифног броја.

За ревизију против пресуде или решења и за предлог за понављање поступка плаћа се двострука такса из става (1) овог тарифног броја.

За жалбу против решења којим се одбија или одбацује предлог за повраћај у пређашње стање плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја, али не више од 1.900 динара.

Напомена:

1. Кад брачни другови споразумно траже развод брака плаћа се једна такса за тужбу.

2. За тужбу у којој је стављен предлог за издавање платног налога плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја.

3. Ако је поднесак примљен на записник код суда, укључујући и поднеске који су примљени на записник у току расправе, плаћа се такса предвиђена за односни поднесак; неће се наплаћивати посебна такса за преписивање из тарифног броја 33, ако је записник требало сачинити у више примерака.

4. Кад је већ у тужби стављен предлог за одређивање привремене мере обезбеђења и кад се у жалби стави предлог за повраћај у пређашње стање плаћа се, поред таксе за тужбу, односно жалбу, и такса за односни предлог, изузев ако је предложено одређивање привремене мере обезбеђења у споровима за развод брака или у споровима за издржавање деце.

5. За предлог да се одреди извршење или обезбеђење плаћа се једна такса и када се предлаже више средстава извршења, односно обезбеђења, без обзира да ли истовремено или накнадно.

6. За жалбу против решења првостепеног суда плаћа се такса само онда ако се жалбом побија решење које подлеже плаћању таксе по тарифном броју 2.

7. За предлог за покушај поравнања у складу са одредбама Закона о парничном поступку плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја.

8. Отказ пословне просторије сматра се тужбом у погледу наплате таксе и за тај отказ плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја.

10. У споровима из радног односа, као и у споровима које запослени покрену против стечајног или ликвидационог дужника, запослени или бивши запослени плаћа таксу по овом тарифном броју само ако се захтев односи на новчано потраживање.

11. За поднеске који нису наведени у овом тарифном броју, као и за предлоге уз поднеске, не плаћа се такса.

2. Одлуке

Тарифни број 2.

За првостепену пресуду и за решење у споровима због сметања поседа такса се плаћа према вредности предмета спора из става (1) тарифног броја 1.

За пресуду због изостанка и за пресуду на основу признања, односно одрицања, плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја.

За решење о одбацивању тужбе и решење о одбацивању предлога за извршење или обезбеђење плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја, али не више од 9.800 динара.

За решење о издавању платног налога плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја.

За решење по предлогу за одређивање извршења или обезбеђења плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја, а ако се то решење доноси на основу иностраних извршних исправа плаћа се пуна такса из става (1) овог тарифног броја.

За решење којим се усваја, одбија или одбацује предлог за повраћај у пређашње стање плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја, али не више од 1.900 динара.

За решење о трошковима поступка, када се о њима одвојено одлучује, плаћа се такса из става (1) овог тарифног броја.

За решење првостепеног суда о одбацивању жалбе плаћа се такса као за првостепену одлуку.

За одлуке другостепеног суда по жалбама на првостепене одлуке наведене у ставу (1) до (9) овог тарифног броја плаћа се такса као за првостепену одлуку.

За одлуку суда по ванредним правним средствима плаћа се трострука такса из овог тарифног броја,  ако је том одлуком одбачена тужба плаћа се двострука такса из овог тарифног броја.

3. Поравнања

Тарифни број 3.

За судско поравнање у току првостепеног поступка плаћа се, према вредности на коју су се странке поравнале, половина таксе из става (1) тарифног броја 1.

 

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

А. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Тарифни број 4.

За предлог да се покрене поступак у ванпарничним стварима које нису обухваћене посебним одредбама којим се прописује плаћање такси у појединим врстамаванпарничног поступка, плаћа се такса у износу од 390 динара.

За жалбу против одлуке првостепеног суда, плаћа се такса у износу од 390 динара.

Напомена:

У свим ванпарничним поступцима сходно се примењују одредбе из напомене број 11. уз тарифни број 1.

Тарифни број 5.

За коначну одлуку првостепеног суда у ванпарничним стварима из тарифног броја 4. плаћа се такса у износу од 390 динара.

Напомена:

Ако се одлука односи на лице нестало у рату, не плаћа се такса за одлуку суда, као ни такса из тарифног броја 4.

Тарифни број 6.

За судска поравнања у свим ванпарничним стварима плаћа се такса предвиђена у тарифном броју 3, али она не може бити већа него што је прописано за одлуку у тарифном броју 5.

 

Б. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

1. Поступак за расправљање заоставштине

Тарифни број 7.

За расправљање заоставштине у првостепеном поступку плаћа се такса према чистој вредности заоставштине и то:

-до 5.000 динара вредности - 590 динара

-преко 5.000 до 20.000 динара вредности - 590 динара увећано за 2% од вредности заоставштине

-преко 20.000 до 50.000 динара вредности – 1.370 динара увећано за 1,5% од вредности заоставштине

-преко 50.000 до 200.000 динара вредности – 2.800 динара увећано за 1% од вредности заоставштине

-преко 200.000 динара вредности – 6.700 динара увећано за 0,5% од вредности заоставштине, а највише 75.000 динара

 

Тарифни број 8.

За жалбу против решења о наслеђу или о легату плаћа се такса из тарифног броја 7. пема чистој вредности заоставштине.

 

2. Поступак састављања и чувања тестамента

Тарифни број 9.

За састављање судског тестамента и међународног тестамента, као и за чување или опозив тестамента у суду, плаћа се по 980 динара.

За враћање тестамента који се налази на чувању у суду, плаћа се 290 динара.

Напомена:

1. Такса из става (1) овог тарифног броја плаћа се без обзира да ли је тестамент састављен, односно опозван у судској згради или ван ње.

2. За чување тестамента плаћа се такса без обзира где је тестамент сачињен. Не плаћа се нова такса за чување ако се врши замена тестамента. Ако се у истом тренутку стари тестамент замењује новим, неће се плаћати ни такса за враћање тестамента.

3. Не плаћа се такса за чување исправа о усменом тестаменту, нити за давање изјаве сведока усменог тестамента о завештаочевој последњој вољи.

4. Не плаћа се такса за опозивање, ако се доцнијим тестаментом опозива ранији и уједно саставља нови тестамент.

5. Не плаћа се такса за предлог да се предузму радње из овог тарифног броја.

 

3. ПОСТУПАК ЗА ДЕОБУ

Тарифни број 10.

За предлог да се спроведе деоба заједничке ствари или имовине, за одлуку по предлогу за деобу, за жалбу против одлуке по предлогу, као и за другостепену одлуку, плаћа се по 1.900 динара.

Напомена:

За деобу у оставинском поступку не плаћа се такса из овог тарифног броја, под условом наведеним у напомени под бројем 6. уз тарифни број 7.

 

4. ПОСТУПАК ЗА УРЕЂЕЊЕ МЕЂА (ГРАНИЦА)

Тарифни број 11.

За предлог за уређење међа, за одлуку по предлогу, за жалбу против одлуке по предлогу, за другостепену одлуку, плаћа се по 1.900 динара.

 

5. ПОСТУПАК ЗА СУДСКИ ПОНИШТАЈ ИСПРАВА (АМОРТИЗАЦИЈА)

Тарифни број 12.

За предлог да се спроведе поступак за поништај исправе и за жалбу против одлуке о предлогу, плаћа се по 980 динара.

За одлуку по предлогу плаћа се такса према вредности исправе и то:

-до 5.000 динара вредности - 980 динара

-преко 5.000 динара до 20.000 динара вредности - 980 динара увећано за 4% вредности исправе

-преко 20.000 до 50.000 динара вредности – 2.500 динара увећано за 2% вредности исправе

-преко 50.000 динара вредности – 4.500 динара увећано за 1% вредности исправе, а највише 9.800 динара

Ако на исправи није означена вредност, плаћа се 980 динара.

 

6. ПОСТУПАК ОВЕРЕ ПОТПИСА, РУКОПИСА, ПРЕПИСА И ПРЕВОДА

Тарифни број 13.

За молбу, усмену или писмену, којом се тражи оверавање потписа, рукописа или преписа, плаћа се 70 динара.

Плаћа се 160 динара за:

1. оверу сваког потписа, односно рукописа,

2. оверу потписа судског преводиоца на преводима ради њихове употребе у земљи,

3. оверу рукописа, за сваки лист рукописа формата А4,

4. оверу преписа или фотокопије, за сваки лист формата А4.

Плаћа се 490 динара за:

1. оверу потписа судског преводиоца на преводима ради њихове употребе у иностранству,

2. оверу потписа на пуномоћју.

1. За молбу, усмену или писмену, којом се таржи овера потписа, преписа или рукописа за употребу у иностранству, плаћа се 190 динара.

2. За оверу потписа, преписа или рукописа за употребу у иностранству плаћа се 1.900 динара.

За оверу потписа на уговорима, плаћа се и то:

1. За новозакључене уговоре чија је вредност:

-до 10.000 динара вредности - 980 динара,

-преко 10.000 до 100.000 динара вредности - 980 динара увећано за 1% вредности уговора,

-преко 100.000 до 1.000.000 динара вредности – 2.900 динара увећано за 0,5% вредности уговора,

-преко 1.000.000 динара вредности – 12.600 динара увећано за 0,25% вредности уговора, а највише 39.000 динара.

2. Ако је вредност уговора непроцењива, за оверу потписа плаћа се 1.900 динара.

3. За оверу продужења рока важења уговора, плаћа се 50% од таксе из тачке 1, односно 2. овог става.

4. За оверу потписа уговора о поклону, плаћа се 50% од таксе из тачке 1, односно 2. овог става.

Напомена:

1. Потписи на исправи коју издају правна лица сматрају се као један потпис, ако су прописима или правилима за потписивање овлашћена два или више лица.

2. За молбу којом се тражи овера потписа или отиска прста на исправи, плаћа се једна такса без обзира колико се потписа на исправи оверава.

3. Кад странка преда суду у току поступка прост препис на коме запослени у суду својим потписом потврди да је видео изворник, за такву потврду плаћа се 50% из става 2. овог тарифног броја.

4. Таксу за оверу потписа, рукописа или преписа плаћа лице које тражи оверу. Пре него што такса буде плаћена, не сме се извршити овера.

5. У потврди о овери преписа треба означити са колико је таксе таксиран изворник исправе чији се препис оверава.

6. Такса за оверу потписа, рукописа и преписа лепи се на самој молби којом је овера тражена, а у случају усмене молбе на самој исправи, односно примерку преписа који остаје код суда. На исти се начин поступа и у погледу лепљења таксе на саму молбу.

7. За оверу потписа и печата плаћа се једна такса.

8. Ако се једном молбом тражи овера потписа на више исправа или овера више рукописа или преписа, плаћа се такса за молбу онолико пута колико им аисправа, односно преписа или рукописа.

9. Такса из става 4. тачка 1. овог тарифног броја плаћа се на вредност означену у уговору. Ако је вредност уговора процењива али није означена, за оверу потписа на уговору плаћа се двострука такса из става 4. тачка 2. овог тарифног броја.

10. Ако се оверава препис исправе писане на страном језику, плаћа се двострука такса из става 2. овог тарифног броја.

11. За оверу потписа на пуномоћјима из става 3. тачка 2. овог тарифног броја и за оверу потписа на уговорима из става 4. овог тарифног броја плаћа се једна такса, без обзира да ли се оверава један или више потписа на пуномоћју, односно уговору и без обзира колико се примерака уговора оверава.

 

ПОСТУПАК САЧИЊАВАЊА ПРАВНИХ ПОСЛОВА КОЈИ ИМАЈУ ОБЛИК ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ЗАПИСА

Тарифни број 13а

(1) За сачињавање правних послова који имају облик јавнобележничког записа плаћа се такса према вредности имовине која је предмет правног посла, и то:

- до 600.000 динара вредности - 9.000 динара;

- преко 600.000 до 2.500.000 динара вредности - 15.000 динара;

- преко 2.500.000 до 5.000.000 динара вредности - 21.000 динара;

- преко 5.000.000 до 7.000.000 динара вредности - 30.000 динара;

- преко 7.000.000 до 10.000.000 динара вредности - 36.000 динара;

- преко 10.000.000 до 14.000.000 динара вредности - 42.000 динара;

- преко 14.000.000 динара вредности - 42.000 динара увећано за 1.500 динара за сваких започетих 1.000.000 динара вредности, а највише до 600.000 динара.

(2) За сачињавање јавнобележничког записа уговора о поклону између родитеља, као поклонодавца и детета, као поклонопримца, када је предмет поклона непокретност, плаћа се 50% од таксе из става 1. овог тарифног броја.

(3) Ако се правни посао у облику јавнобележничког записа сачињава за више странака, такса се увећава 1.500 динара за трећу и сваку наредну странку, али највише до 50% од таксе из става 1. овог тарифног броја.

Напомена:

1. За сачињавање правних послова који имају облик јавнобележничког записа када је предмет правног посла располагање непокретностима, деоба заједничке имовине супружника или ванбрачних партнера, уговора о имовинским односима између супружника или ванбрачних партнера, уступања или расподеле имовине за живота, обећање поклона или уговора о поклону за случај смрти и уговора о доживотном издржавању, као основ за одређивање таксе узима се укупна вредност имовине која је предмет правног посла.

2. За захтев којим се тражи сачињавање правног посла у облику јавнобележничког записа из овог тарифног броја не плаћа се посебна такса.

3. За оверу сачињеног јавнобележничког записа, као и за издавање отправака и преписа ако се они издају непосредно по сачињавању јавнобележничког записа не плаћа се посебна такса.

4. За сачињавање предуговора, допуне или раскида постојећег уговора у облику јавнобележничког записа плаћа се 50% од таксе из овог тарифног броја.

5. Таксу из овог тарифног броја, ако има више странака, плаћају странке солидарно.

 

КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ПО ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ

1. Поднесци

Тарифни број 26.

За приватну тужбу и противтужбу, плаћа се по 980 динара.

За предлог за повраћај у пређашње стање, плаћа се 590 динара.

За захтев за понављање кривичног поступка, плаћа се 590 динара.

За жалбу против пресуде и за жалбу против решења којим се изриче судска опомена, плаћа се 590 динара.

Напомена:

1. Ако се кривични поступак води заједнички по више предмета нема утицаја на таксу што се један поднесак односи на више приватних тужилаца или на више окривљених, или што поднесак подноси више приватних тужилаца или више окривљених, или што поднесак обухвата више кривичних дела једног окривљеног.

2. За поднесак којим се кривични поступак проширује на друга кривична дела, истог окривљеног, за која се гони по приватној тужби, плаћа се такса из става 1. овог тарифног броја.

2. Одлуке

Тарифни број 27.

За пресуду и за решење којим се изриче судска опоменаплаћа се 980 динара, а за остала решења којима се окончава поступак плаћа се 390 динара.

Напомена:

1. Такса за пресуду плаћа се само једном, без обзира на број приватних тужилаца и број кривичних дела која су обухваћена једном пресудом.

2. Ако се за више кривичних дела једног истог учиниоца услед развдајања поступка донете пресуде од стране истог суда, плаћа се такса за пресуду само једанпут.

3. Ако је пресудом одбијена тужба због ненадлежности суда, урачунаће се плаћена такса за ову пресуду у таксу за пресуду надлежног суда, али ако је такса која се урачунава већа, вишак се неће враћати. Ако се пресуда услед жалбе, предлога за повраћај у пређашње стање или понављање кривичног поступка укине, урачунаће се такса плаћена за укинуту одлуку у таксу за нову одлуку.

 

СУДСКА УВЕРЕЊА И ПОТВРДЕ

Тарифни број 30.

За поднеске којима се тражи издавање уверења, плаћа се 100 динара.

За уверења, плаћа се 190 динара.

Напомена:

1. Ако се једним уверењем посведочава више чињеница, особина, односа или околности, плаћа се једна такса.

2. За потврду да је такса плаћена, издату у облику уверења, плаћа се такса по овом тарифном броју. Не плаћа се такса, ако се издаје само признаница о плаћеној такси.

3. Не плаћа се такса из овог тарифног броја за потврде које суд издаје странци, сведоку, вештаку или тумачу да су присуствовали рочишту, односно претресу, ако су они били обавезни да присуствују и ако им та потврда служи искључиво ради правдања изостанка са рада.

4. За потврду о правноснажности или извршности која се ставља на препис судске одлуке, не плаћа се такса.

5. Такса из става 1. овог тарифног броја плаћа се и када се поднесци достављају телефаксом или телеграмом, као и сваки накнадни поднесак којим се допуњава или мења првобитни поднесак.

6. Такса за уверење лепи се на самом поднеску којим се тражи издавање уверења.

7. Ако се уверење издаје у два или више примерака за други и сваки даљи примерак плаћа се половина таксе из овог тарифног броја.

8. Не плаћа се такса за поднесак којим се тражи издавање уверења ради остваривања права на додатак на децу или ради остваривања права из здравственог, инвалидског или пензијског осигурања, као и поднесак којим се тражи издавање уверења потребних за заснивање радног односа. У наведеном случајевима такса се не плаћа ни за само уверење.

9. Таксу по овом тарифном броју плаћа лице које тражи издавање уверења, а уверење се не сме издати док такса не буде плаћена.

 

ПУНОМОЋЈЕ

Тарифни број 31.

За издавање усменог пуномоћја на записник пред судом, плаћа се 190 динара.

За усмено опозивање или отказ пуномоћја пред судом, плаћа се 190 динара.

За судско обавештавање о опозиву или отказу пуномоћја, плаћа се 390 динара.

Напомена:

1. Ако више лица овлашћених за потписивае правног лица издаје пуномоћје једном заступнику, плаћа се такса за једно пуномоћје.

2. Не плаћа се такса записмено пуномоћје које се подноси оверено суду као доказ о заступању.

3. Такса из овог тарифног броја плаћа се и за издавање усменог пуномоћја на записник пред судом у кривичном поступку за дела која се гоне по службеној дужности и у поступку по привредним преступима.

4. Такса по овом тарифном броју лепи се на судски записник.

5. За издавање усменог пуномоћја по ставу 1. овог тарифног броја плаћа се једна такса и кад више лица истовремено издају пуномоћје једном лицу или већем броју лица.

РАЗМАТРАЊЕ СПИСА

Тарифни број 32.

За разматрање завршених предмета плаћа се 190 динара, а за извештаје и подакте који се од суда траже из завршених предмета плаћа се 390 динара.

Напомена:

Не плаћа се такса за разматрање списа у истраживачке или научне сврхе, а по захеву лица или организације који се баве том делатношћу.

 

ПРЕПИСИ

Тарифни број 33.

За преписивање судских аката, као и за преписивање аката из збирке исправа, које је суд извршио на захтев странке, плаћа се 20 динара по страници текста изворника.

По преписом у смислу става 1. овог тарифног броја подразумева се и фотокопирање или штампање из меморије рачунара или писаће машине.

Напомена:

1. За писмени или усмени захтев да се изврши препис плаћа се такса из тарифног броја 30. став 1.

2. Такса за препис лепи се на самој молби којом је тражено преписивање, а у случају усмене молбе, на спису. Такса за захтев за препис лепи се такође на самом захтеву (молби), односно на спису, ако је молба усмена.

3. Ако се преписивање врши на страном језику плаћа се такса у троструком износу од прописане у овом тарифном броју.

4. За препис расправног записника који је израђен истовремено са састављањем самог изворника, плаћа се половина таксе из става 1. овог тарифног броја.

 

СУДСКИ ДЕПОЗИТИ

Тарифни број 35.

За чување (депозит) новца, ствари и вредносних папира на захтев странке, плаћа се годишње 2% од вредности депонованих ствари.

Напомена:

1. Ова такса не плаћа се на депозит који се полаже на захтев држаних органа, ако се подигне у року.

2. Такса се плаћа за прву годину унапред, а за остале године приликом подизања депозита. Започета година рачуна се као цела. У случају преноса депозита из једног у други суд, а на захтев депонента, за пренос се плаћа износ једногодишње таксе.

3. Ако се вредно ствари не може проценити по њиховој природи, извршиће се процена од стране вештака на трошак депонента.

4. За писмени или усмени захтев да се приме на чување новац, ствари или вредносни папири, не плаћа се такса.